Wystawa twórców OG ZPAP

II edycja wystawy twórców Okręgu Gdańskiego ZPAP _2022

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP serdecznie zaprasza wszystkich artystów Okręgu Gdańskiego ZPAP do udziału w II edycji wystawy twórców Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Myśl przewodnia tegorocznej wystawy : "Kształtem miłości piękno jest" C.K. Norwid   Artysta Wobec wyzwań współczesności.

Na zgłoszenia czekamy w dniach 20.07-19.08.2022 r.


do pobrania w wersji pdf: Regulamin wystawy

 

REGULAMIN WYSTAWY ZBIOROWEJ

pt. „Kształtem miłości piękno jest”. Artysta wobec wyzwań współczesności.

 

Zgłoszenia: od 20.07.2022 r. do 19.08.2022 r.

Wystawa: od 10 września 2022 r. do 24.09.2022 r.

Miejsce: FORUM Gdańsk

§1

Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wystawie zbiorowej pt. „Kształtem miłości piękno jest”. Artysta wobec wyzwań współczesności.
 2. Organizatorem wystawy jest Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Gdańsku, ul. Mariacka 46/47, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 58 301 69 14, 505 487 310.
 3. W wystawie mogą brać udział wszyscy członkowie Okręgu Gdańskiego ZPAP, którzy mają uregulowane składki członkowskie.
 4. Wystawa jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez OG ZPAP raz na 4 lata. Do wystawy można zgłosić dzieła, które powstały w latach 2019-2022. W szczególnych przypadkach dopuszcza się  zgłoszenie pracy, która powstała przed 2019 rokiem. Motywem przewodnim wystawy jest cytat z poezji Cypriana Kamila Norwida „Kształtem miłości piękno jest”.  Artysta wobec wyzwań współczesności.
 5. Celem wystawy jest prezentacja i promocja twórczości artystów zrzeszonych w Okręgu Gdańskim Związku Polskich Artystów Plastyków oraz konfrontacja i integracja środowiska.
 6. Organizator przewiduje wydanie katalogu wystawy.

§2

Terminy i miejsca:

 1. Zgłoszenia do wystawy będą przyjmowane od 20.07.2022 do 19.08.2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wystawa odbędzie się w dniach 10-24.09.2022 r. w przestrzeniach FORUM Gdańsk.
 3. Otwarcie (wernisaż) wystawy : 09.2022 r. godz. 14.00
 4. Przyjęcia prac w FORUM Gdańsk:

5.09.2022 (poniedziałek), 6.09.2022 r. (wtorek)  w godz. 11.00 – 17.00, pomieszczenie na  poziomie „0”, obok sklepu MANGO, po przejściu rozłożonej sceny.

 1. Odbiór prac po wystawie:

26.09.2022 (poniedziałek) i 27.06.2022 (wtorek)  w godz. 11.00 – 17.00 z miejsca jw.

 

§3

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem wystawy, jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda Uczestnika na nieodpłatne udostępnienie przekazanej przez niego pracy w celu ekspozycji.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wystawa nie będzie ubezpieczona.
 4. Każdy uczestnik przedstawia 1 pracę. Praca musi być dostarczona we własnym zakresie i rozpakowana, nie ma miejsca do przechowywania opakowań.
 • maksymalne wymiary obrazów i tkanin: 90 cm szerokość i 200 cm wysokość, przygotowane do zawieszenia. Ścianki, na których będą prezentowane prace maja wymiary 100 x 250 cm.
 • formy przestrzenne rzeźba, ceramika – wysokość nieprzekraczająca 150 cm z postumentem, szerokość do 100 cm, w przypadku gdy waga przekroczy 20 kg autor jest zobowiązany do ustawienia pracy w miejscu wskazanym przez kuratora, każdy autor dostarcza postument do posadowienia rzeźby lub innej formy przestrzennej
 • każdy autor dostarcza metryczkę wg klucza: imię i nazwisko, tytuł, data powstania, technika wykonania, wymiary (JAN NOWAK, Tytuł, 2020, technika, 120 x 90 cm)
 1. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest wniesienie członkowskiej opłaty regulaminowej w wysokości 100 zł ( słownie: sto złotych) do dnia 19.08.2022 r. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Organizatora Nr  65 1140 2004 0000 3002 7660 1192  z dopiskiem w tytule:” Opłata regulaminowa na wystawę w FORUM Gdańsk, Imię Nazwisko artysty”.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pomocą poczty e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 20.07.2022 r. do 19.08.2022 r. z zaznaczeniem w tytule „Zgłoszenie do wystawy w FORUM Gdańsk”. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć zgłoszenie na innym nośniku elektronicznym bezpośrednio do Biura Okręgu.

Zgłoszenie powinno zawierać maksymalnie 4 pliki cyfrowe:

 • CV o objętości nieprzekraczającej 1500 znaków.
 • Fotografia autora. JPG - rozdzielczość 1000 DPI - dłuższy bok.
 • Reprodukcja fotograficzna pracy zgłoszonej do wystawy w formacie A4, 300 DPI z opisem pracy wg klucza: tytuł, rok powstania, technika wykonania, wymiary w cm (w kolejności wysokość, szerokość)
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty regulaminowej.

§4

Kwalifikacja prac:

 1. Organizator powołuje Komisję kwalifikacyjną. W skład Komisji wchodzi kurator wystawy i powołani członkowie.
 2. Komisja sprawdza czy uczestnik spełnia wymogi formalne określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku ich naruszenia może odmówić przyjęcia pracy.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne.

 

§5

Prawa autorskie:

Z chwilą przesłania prac do Organizatora uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tejże pracy, które nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,
 2. oświadcza, iż praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
 3. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z pracy w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia; wprowadzenie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzenie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów, w zakresie obrotu – wprowadzenie do obrotu; najem, użyczenie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany0 wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/ lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inna organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym z innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielenia dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę,
 4. upoważnia Organizatora do decydowania o udostępnieniu pracy publiczności:
 5. praca zgłoszona do wystawy będzie wykorzystywana w szczególności na oficjalnych portalach społecznościowych oraz na stronie www Organizatora
 6. korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej do wystawy, jak również prawo do samodzielnej publikacji utworów po zakończeniu wystawy.

§6

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi pracami jest Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Mariacka 46/47, 80-833 Gdańskiego,
 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z OG ZPAP poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na wskazany powyżej adres,
 3. uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ( art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o danych osobowych) w celach związanych z organizacją i realizacja wystawy” Kształtem miłości piękno jest”. Artysta wobec wyzwań współczesności. Oraz promocyjnych także po zakończeniu wystawy,
 4. dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji w/w celów lub do momentu wycofania zgody,
 5. dane w postaci imienia i nazwiska autora będą udostępnione na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora, katalogu wystawy oraz w FORUM Gdańsk w trakcie wystawy,
 6. uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,
 7. podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem wystawy jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w wystawie,
 8. dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w ty profilowaniu.

§7

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych przez uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym także wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku w trakcie wydarzenia.
 3. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

 

Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd