Galeria ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku

czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 13.00-17.00

Galeria ul. Piwna

ZMIENIONY REGULAMIN GALERII ZPAP W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ 67/68

28.08.2018 r.

W związku ze zmianami w regulaminie Galerii ZPAP Piwna 67/68 wprowadzonymi przez Zarząd Okręgu ZPAP w dniu 13 lipca 2018 r. zamieszczamy Regulamin w wersji ujednoliconej;

 
REGULAMIN GALERII ZPAP PIWNA 67/68

ZASADY OGÓLNE

1. Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański powołuje w lokalu przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku GALERIĘ ZPAP i ustala zasady finansowania Galerii oraz sprawuje nadzór nad Galerią.

2. Zarząd Okręgu wyznacza Kuratora Galerii.

3. Kurator Galerii w ramach swoich obowiązków i kompetencji :

  • ustala program wystawienniczy w oparciu o zgłoszenia oraz decyduje o jego kształcie artystycznym,
  • zapewnia informację w lokalnych mediach i przygotowuje materiały dla prasy,
  • weryfikuje poziom artystyczny materiałów dostarczonych przez Wystawiającego, które będą służyły wizualizacji wystawy (zaproszenie,plakaty)
  • służy pomocą merytoryczną Wystawiającym.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wystawiający zgłaszając akces do wystawy przedkłada :

  • cv (życiorys twórczy),
  • prezentacja fotograficzną dzieł.

2. Po zakwalifikowaniu do wystawy Wystawiający dokonuje na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański wpłaty za udostępnienie przestrzeni wystawienniczej w wysokości 976,00 zł plus podatek VAT 23% - razem 1200,48 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc dwieście złotych, 48 groszy).

Wystawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych) w terminie co najmniej trzech miesięcy przed terminem wystawy:

a/ w wypadku rezygnacji Wystawiającego z ustalonego terminu straci on wyżej wymieniony zadatek

b/ jeśli termin nie zostanie dotrzymany z winy Galerii, ZPAP jest zobowiązany do zwrotu dwukrotnej wartości zadatku.

Pozostałą kwotę Wystawiający uiszcza na 30 dni przed planowanym terminem wystawy.

Wpłaty można dokonać w kasie Biura Okręgu lub na konto bankowe w mBanku nr 65 1140 2004 0000 3002 7660 1192.

3. Dokonanie wpłaty przez Wystawiającego jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia i stosowania warunków niniejszego regulaminu.

 4. Po stronie Wystawiającego leży transport, etelaż i demontaż wystawy, druk i wysyłka zaproszeń po uzyskaniu akceptacji Kuratora Galerii dla projektów wizualizacji zewnętrznej wystawy, organizacja poczęstunku wernisażowego.

5. ZPAP OG udostępnia przestrzeń wystawienniczą o powierzchni 73,42 m2 składający się z dwóch pomieszczeń wyposażonych w kompletne systemy wystawiennicze, dozór osoby pilnującej, zapewnia patronat, wysyła zaproszenia drogą elektroniczną do określonych przez ZPAP OG odbiorców, zapewnia informację w lokalnych mediach oraz opiekę kuratorską.

6. Wystawa trwa 3 tygodnie i jest czynna w czasie godzin pracy pracownika Galerii tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00. Wystawiający dysponuje dwudniowym okresem poprzedzającym otwarcie wystawy na etelaż oraz takim samym czasem na demontaż wystawy po jej zakończeniu. W przypadku przekroczenia terminu demontażu i nieodebrania prac ZPAP OG naliczy karę umowną w wysokości 50 zł plus VAT za każdy dzień zwłoki.

7. Wystawiający zobowiązuje się do dbałości o powierzone mienie ( np. systemy wystawiennicze) w przypadku zniszczenia poniesie koszty z tym związane.

8. Wystawiający przyjmuje do wiadomości, że Galeria i znajdujące się w niej dzieła nie są dodatkowo ubezpieczone od zdarzeń losowych a także od kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Wystawiający pozostawia dzieła w Galerii na własne ryzyko.

9. W szczególnych sytuacjach zasadnie umotywowanych przez zainteresowanego artystę, Kurator Galerii może wyrazić zgodę na 1 lub 2 tygodniowy termin trwania wystawy. W przypadku gdy wystawa trwa 1 tydzień opłata regulaminowa wynosi odpowiednio 325,50 zł plus podatek VAT 23% - razem 400,87 zł, dla 2 tygodnie opłata regulaminowa wynosi 651 zł plus podatek VAT 23% - razem 800,73 zł.

10. W Galerii odbywają się wystawy indywidualne i grupowe .W przypadku wystaw grupowych przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio jak dla wystaw indywidualnych.”

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga wyłącznie Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd Okręgu ZPAP w dniu 13 lipca 2018 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd