Potok Sztuki

POTOK SZTUKI 2016 — I POMORSKIE BIENNALE SZTUKI MŁODYCH — WAŻNA informacja o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych

22.06.2016 r.

ZPAP Okręg Gdański jako organizator I Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych — POTOK SZTUKI, uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych do dnia 15 lipca 2016 r.  Sposób dokonania formalności zgłoszeniowej został określony w zaktualizowanym regulaminie konkursu.

Ze względu na ograniczoną pojemność serwera, zalecamy dokonanie zgłoszenia w trybie on-line w możliwie wcześniejszym terminie niż wskazany deadline. Serdecznie zapraszamy do współpracy!  Zależy nam na wdrożeniu i kontynuacji tej nowej inicjatywy, dedykowanej młodym artystom.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. 

AKTUALNY REGULAMIN I POMORSKIEGO BIENNALE SZTUKI:

organizatorzy: ZPAP Okręg Gdański i Fundacja Wspólnota Gdańska / współorganizator: Sopot Centrum
konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego

I POMORSKIE BIENNALE SZTUKI MŁODYCH SOPOT
Pomorskie Biennale Sztuki Młodych i wydarzenia towarzyszące, stanowi unikalną ofertę w zakresie promocji
twórczości i konsolidacji pomorskiego i ogólnopolskiego środowiska młodych artystów plastyków. Misją
projektu jest przegląd (w formule konkursu) i prezentacja najbardziej wartościowych zjawisk twórczych,
rozpoznanych wśród profesjonalnych plastyków młodego pokolenia. Umiejscowienie wystawy
pokonkursowej w Sopocie ma na celu promowanie regionu oraz wpisanie w bogaty nurt życia artystycznego
i tradycji miasta najnowszych pomysłów i działań młodych twórców wynikających z eksploracji nowych
rejonów artystycznych inspiracji, jak i odnoszących się do już utrwalonych tendencji, przetwarzanych
i rewidowanych w międzypokoleniowym dialogu.

W ramach „Potoku Sztuki” zrealizowane zostaną 3 wydarzenia:

1.
Pomorskie Biennale Sztuki Młodych 2016, październik–listopad 2016, Sopot Centrum — zbiorowa
wystawa pokonkursowa, eksponująca prace twórców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu
konkursu
2.
Wystawy prac wyróżnionych w Pomorskim Biennale Sztuki Młodych 2016 twórców, listopad-grudzień
2016 — trzytygodniowe ekspozycje w Galerii ZPAP w Gdańsku oraz galerii Fundacji
Wspólnota Gdańska
3.
I Pomorskie Forum Młodych Plastyków, październik-listopad 2016 — akcja stwarzająca przestrzeń do
wymiany doświadczeń i idei oraz sprzyjająca stymulowaniu twórczych inicjatyw i integracji twórców

CEL KONKURSU
1.
prezentacja najciekawszych zjawisk artystycznych rozpoznanych wśród profesjonalnych artystów
młodego pokolenia
2.
zapewnienie młodym twórcom forum prezentacji własnych propozycji artystycznych
3.
ułatwienie młodym artystom startu i rozpoznawalności w środowisku
4.
aktywizowanie środowiska
5.
angażowanie młodych twórców do współtworzenia wizerunku miasta
6.
tworzenie klimatu dialogu międzypokoleniowego

 

FORMUŁA NAGRODY

1.
Inicjatorem konkursu jest Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP oraz firma NDI SA z Sopotu.
Organizatorem konkursu jest Gdański Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Fundacja
Wspólnota Gdańska.
2.
Konkurs jest przeglądem postaw i propozycji artystycznych młodych twórców. Konkurs odbywa się
co dwa lata.
3.
Skład komisji kwalifikacyjnej: członkowie ZPAP wytypowani przez Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP.
4.
Jury konkursu zostaje powołane przez organizatorów.
5.
Nagroda jest jedna, przyznawana jednemu artyście, ufundowana przez sponsora biznesowego,
określona mianem „Nagroda NDI dla POTOKU SZTUKI”.
6.
Nagroda ma wymiar finansowy – 5 tys. zł
7.
Przewidywane są 3 wyróżnienia uhonorowane możliwością zorganizowania indywidualnych wystaw
w galerii ZPAP oraz galerii Fundacji Wspólnota Gdańska.
8.
Przedmiotem oceny jury jest: kreatywność, oryginalność, komunikatywność, umiejętności
warsztatowe, walory artystyczne i kultura wypowiedzi.

REGULAMIN

I.
1.
W konkursie mogą brać udział artyści plastycy i członkowie związków twórczych, którzy nie ukończyli
35 roku życia.
2.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
3.
Z konkursu wyłączone są prace dyplomowe uczelni artystycznych.

II.
1.
Na konkurs można zgłaszać do 3 prac.
2.
Do konkursu można zgłaszać prace malarskie, rzeźbiarskie, grafiki artystycznej wykonane
w technikach tradycyjnych, jak i cyfrowych oraz prace ilustratorskie uprzednio nienagradzane na
innych konkursach i będące własnością autora.
3.
Podstawą rejestracji w konkursie jest formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją fotograficzną prac.
4.
Zgłaszane prace należy udostępnić w postaci fotografii zapisanych cyfrowo w formie plików JPG o podanych
właściwościach: szer. do 1024 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, przestrzeń barw w RGB. Zdjęcia zgłaszanych prac
powinny być niezniekształcone i wyreparowane z tła.
5.
W przypadku prac składających się z kilku elementów, w tym cyklów ilustracyjnych, których łączna długość
przekracza 2 m, jury może wybrać do prezentacji tylko fragment. Ze względów technicznych dłuższy bok
jednego modułu nie może przekraczać 2 m.
6.
Nadesłane prace powinny być przygotowane do zawieszenia i zabezpieczone na czas transportu
w opakowaniach umożliwiających wysyłkę zwrotną.
7.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję
z przyczyn technicznych.
8.
Organizatorzy powołują jury konkursu, które będzie kwalifikować prace na wystawę pokonkursową, a także
przyzna nagrodę i wyróżnienia.
9.
Kwalifikacja prac ma charakter dwustopniowy.
I etap:
Jury będzie kwalifikować prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo w formie plików JPG;
W przypadku prac, których dokumentacja fotograficzna nie może w pełni oddać ich rzeczywistych walorów,
autor — na własny koszt — może dostarczyć oryginał.
II etap
Przyznanie nagrody NDI dla zwycięzcy konkursu oraz wyróżnień na podstawie oryginałów.
Decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ZPAP Okręg
Gdański.
10.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
11.
Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą
autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
12.
Każda praca musi być opatrzona metryką: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wymiary, technika, rok
powstania.
13.
Zgłaszając prace do konkursu uczestnik potwierdza, iż są one jego własnością, nie naruszają praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych i wyraża zgodę na ich publikację.
14.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na stronie internetowej ZPAP,
w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykonywania dokumentacji w formie
biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych wydarzenia, bez uiszczania honorarium
autorskiego.
15.
Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę. Każdy uczestnik wystawy
otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.

 

TERMINY I ORGANIZACJA

1.
Propozycje prac, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy przesyłać w wersji on-line na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dostarczyć do siedziby ZPAP w Gdańsku, ul. Mariacka 46/47, 80-833
Gdańsk, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016 r. Propozycje prac, które wpłyną po
15.07.2016 r. nie będą dopuszczone do konkursu.
2.
Wyniki kwalifikacji prac ogłoszone zostaną na stronie ZPAP www.zpap-gdansk.pl w zakładce
AKTUALNOŚCI, laureaci zostaną powiadomieni również drogą e-mailową.
3.
Artyści zakwalifikowani do II etapu konkursu będą zobowiązani do dostarczenia fotografii zapisanych
cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB celem
publikacji w katalogu do wystawy pokonkursowej.
4.
Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową należy dostarczyć do Fundacji Wspólnota
Gdańska, Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk z dopiskiem „Potok Sztuki”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2016 r.
5.
Wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 08.10.2016 r. w Sopot Centrum przy
ul. Dworcowej 7 w Sopocie.
6.
Wystawa będzie trwać do 06.11.2016 r.
7.
Prace biorące udział w wystawie należy odebrać osobiście w dniach 09-10 listopada 2016 r.
i 14-18 listopada 2016 r. w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Fundacji Wspólnota Gdańska, Kowale,
ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk . Prace nieodebrane w terminie zostaną odesłane kurierem na
koszt uczestników.
8.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili ogłoszenia wyników.

Formularz karty zgłoszenia oraz metryczki dostępne do pobrania w zakładce "Dokumenty".

Our website is protected by DMC Firewall!