statut fundacji

Statut Fundacji Okręgu Gdańskiego ZPAP

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35

Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gdańskiego z dnia 13.11.2020 r.

 

Statut Fundacji

Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański

 

 

Postanowienia ogólne

 §1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Okręg Gdański Związek Polskich Artystów Plastyków, zwanego dalej Fundatorem, na podstawie uchwały nr 35 z dnia 13.11.2020 r. oraz aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Macieja Ciszewskiego w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Targ Drzewny 3/7 w dniu 17.12.2020 r., rep. A nr 18242/2020.
2. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Nadzór na Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3.

1. Fundacja używa nazwy: Fundacja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: Fundacja Okręgu Gdańskiego ZPAP oraz Fundacja OG ZPAP, a także wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiednika swej nazwy w  językach obcych.

 § 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 § 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

 

 Cele i zasady działania Fundacji

 § 6.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej: ustawą o działalności pożytku publicznego).
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji musi odpowiadać jej celom statutowym.
5. Celami Fundacji są:.
 1. wspieranie i rozwijanie wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki,
 2. wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego,
 3. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 4. budowanie dialogu międzykulturowego,
 5. promowanie twórców w kraju i za granicą.

6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań służących rozwojowi i promowaniu twórczości plastycznej,
 2. realizację programów społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej,
 3. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza artystów-plastyków,
 4. organizowanie festiwali młodych talentów,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6.  przyznawanie nagród i wyróżnień oraz ustanawianie i nadawanie odznaczeń i tytułów honorowych w zakresie twórczości plastycznej.

 § 7.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Całość przychodów Fundacji z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczana jest na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Pobierane opłaty od nabywców usług lub towarów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od tego jakie wynika z kosztów tej działalności (brak marży).

 

Majątek i dochody Fundacji

 § 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

 § 9.

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych,
 5. wpływów z działalności statutowej,
 6. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 7. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

 § 10.

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
6. W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

 § 11.

1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być członkami Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 § 12.

1. Radę Fundacji tworzą wszyscy aktualni członkowie Zarządu Fundatora.
2. Rada Fundacji działa w sposób ciągły w całym okresie istnienia Fundacji.
3. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Uchwały i decyzje Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
5. Pierwszy Zarząd Fundacji i Radę Nadzorczą powołuje Rada Fundacji.
6. Rada Fundacji:ustala organizację wewnętrzną Fundacji, uchwala zmiany Statutu Fundacji,
 1. wytycza główne kierunki działania Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdza programy działania Fundacji,
 3. podejmuje uchwały o połączeniu, podziale lub likwidacji Fundacji,
 4. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji oraz Radcy Nadzorczej,
 5. powołuje likwidatora Fundacji,
 6. wskazuje fundację lub instytucję na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po ikwidacji Fundacji.

 § 13.

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która w przeszłości była bądź jest obecnie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
 1. upływu kadencji,
 2. śmierci członka Zarządu,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. odwołania przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 7.

7. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w drodze uchwały, w następujących przypadkach:

 1. wykonywania pracy lub prowadzenia działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 3. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
 4. istotnego naruszania postanowień Statutu.

8. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci jednego z członków Zarządu, Rada Fundacji może powołać kolejną osobę do Zarządu uzupełniając jego skład.

 § 14.

Rada Fundacji może, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej powołać do Zarządu Fundacji osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 2. zadeklarują zamiar dalszego wspierania idei Fundacji,
 3. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 § 15.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes wskazany przez Radę Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 2. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedłożenie go Radzie Nadzorczej i właściwemu ministrowi,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz przedłożenie go Radzie Nadzorczej,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
 8. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
 9. występowanie z wnioskiem o powołanie kierowników oddziałów i innych jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,
 10. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
 11. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

 § 16.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwie osoby spośród członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zaciąganie zobowiązań i rozporządzenie prawem ponad kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w imieniu Fundacji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z naruszeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 
§ 17.
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały mogą być powzięte bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu osobiście, przez pełnomocników lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 § 18.

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 osób, powoływanych uchwałą Rady Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Rady Nadzorczej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która w przeszłości była bądź jest obecnie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 § 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej działalnością.
2. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz na pół roku w pełnym składzie na wniosek jej Przewodniczącego.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 
 § 20.
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. odwoływanie członków Zarządu, na zasadach określonych w §13 ust. 7,
 2. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
 3. uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 5. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu odnośnie do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków,
 7. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu.

 § 21.

1. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:

 1. upływu kadencji,
 2. śmierci członka Rady,
 3. pisemnej rezygnacji zgłoszonej Przewodniczącemu Rady,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. niespełnienia warunków określonych w §18 ust. 5,
 7. odwołania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Nadzorczej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Nadzorczej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności pełnej liczby członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci jednego z członków Rady Nadzorczej, Rada Fundacji może powołać kolejną osobę do Rady Nadzorczej uzupełniając jej skład.

 § 22.

1. Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, jak również może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 

Zmiana Statutu

 § 23.

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich jej członków.

2. Dopuszczalne jest rozszerzenie lub zmiana zakresu celów Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

 § 24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Fundacji.

 

Likwidacja fundacji

 § 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
4. Do zadań likwidatora Fundacji należy w szczególności zakończenie działalności, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie pozostałego majątku, a także zgłoszenie likwidacji Fundacji do sądu rejestrowego.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje Zarząd Fundacji instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym we wspólnej uchwale Rady Fundacji i Rady Nadzorczej, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu każdego z tych organów.
 

Postanowienia końcowe

 § 26.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 D pobrania: Statut Fundacji Okręgu Gdańskiego ZPAP

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd